PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim od 2009 roku uczestniczy w Programie Rozwoju Bibliotek. Realizowany w latach 2009 - 2013 Program Rozwoju Bibliotek, skierowany do bibliotek publicznych w małych miejscowościach, ma wzmocnić ich potencjał i dać impuls do rozwoju. Dzięki szkoleniom, dostawom sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz działaniom popularyzatorskim, placówki biblioteczne będą mogły stać się miejscami bezpłatnego dostępu do informacji, wiedzy, kultury, a także centrami aktywności lokalnej. Program ma przyczynić się do wzmocnienia całego systemu bibliotecznego, integracji środowiska, stosowania bardziej nowoczesnych i skutecznych form komunikacji między bibliotekami i bibliotekarzami.

Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.

Do PRB biblioteki nie mogą przystępować samodzielnie, ale w partnerstwach tzn. 1 Biblioteka Wiodąca i 3 Biblioteki Partnerskie.
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim przystąpiła do Programu jako Biblioteka Partnerska wraz z bibliotekami: z Gminy Oława, z Czernicy i z Domaniowa, gdzie Biblioteką Wiodącą jest Biblioteka Publiczna Gminy Oława.
MiGBP w Lewinie Brzeskim jest jedyną biblioteką w Polsce, która przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek w partnerstwie z bibliotekami z innego województwa - dolnośląskiego.

W kwietniu i w maju 2010 roku, biblioteki w Skorogoszczy i w Strzelnikach otrzymały nowoczesne komputery wraz z monitorami i oprogramowaniem Windows 7 i Office 2007 (przekazanym bezpłatnie przez firmę Microsoft) oraz oprogramowaniem antywirusowym i ogólnodostępnym oprogramowaniem użytkowym, a także urządzenia wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kserowanie i faksowanie w jednym urządzeniu). Dodatkowo każda placówka biblioteczna dostała aparat cyfrowy.


Dostawa sprzętu do biblioteki w Skorogoszczy przez firmę Talex


Komputer w bibliotece w Strzelnikach


Bibliotekarki z Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej aktywnie uczestniczyły w szkoleniach organizowanych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek:
  • informatycznych, z obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania oraz ich wykorzystania w bibliotece,
  • specjalistycznych przygotowujących biblioteki do nowych usług - nt. "Multimedia i nowoczesna komunikacja",
  • w warsztatach z planowania pracy w bibliotece.

Warsztaty z planowania pracy w Jugowicach k/Wałbrzycha